Vad är Sida Research?

Sverige har länge varit en av världens största biståndsgivare per capita, och vi för en aktiv politik för en positiv global utveckling. På uppdrag av riksdag och regering leds detta arbete av Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Sida förmedlar svenska biståndspengar och samarbetar med globala och lokala aktörer på de platser där behoven är som störst. Det handlar om att stödja såväl långsiktigt utvecklings- och reformarbete, som att bistå med humanitär hjälp i katastrofsituationer. Eftersom Sida är aktivt inom så många olika områden kan det vara svårt att hålla koll exakt på vad de gör. Därför startades Sida Research. Här på Sida Research kommer vi på ett begripligt sätt genomlysa de viktigaste frågorna som berör svensk utvecklingspolitik.

Sida Research i korthet

Tanken med Sida Research är att fungera som en plats för oberoende diskussion av globala utvecklingsfrågor i allmänhet, och Sidas arbete i synnerhet. Vilka är de största utmaningarna för global utveckling just nu, och vad gör Sida för att möta dessa utmaningar? Att minska fattigdom runt om i världen kräver kunskap, färdighet och noggrann planering. Sida Research ställer sig frågan i vilken utsträckning Sidas biståndsarbete lever upp till dessa kriterier. Avsikten är att sakligt men kritiskt gå igenom hur Sida arbetar för att identifiera vad de gör bra, och på vilka områden det finns utrymme för förbättring. Ett annat syfte med den här sidan är att öka förståelsen för hur utvecklingsarbete fungerar i såväl teorin som praktiken.

En del av sidan kommer därför att tematiskt behandla utvecklingsfrågor, med utgångspunkt i de nya globala målen för hållbar utveckling. Här finns information om orsakerna bakom och effekterna av till exempel fattigdom och klimatförändringar. Dessutom kan man hos Sida Research lära sig mer om sociala frågor som påverkar global utveckling, däribland mänskliga rättigheter och byggandet av demokratiska institutioner. Ett större fokus kommer dock ligga på Sidas arbete. Det handlar dels om att beskriva hur Sidas uppdrag ser ut, och dels om att gå igenom vilka områden Sida bedriver sin verksamhet inom. En annan viktig fråga för Sida Research är något mer kritisk: hur väl bedriver Sida sitt arbete? Når de målen som satts upp av riksdag och regering och når verkligen våra biståndspengar dit hjälpen behövs?

Sida Research undersöker fattigdomsbekämpning och bistånd

Om global utvecklingspolitik

Sedan början av 2000-talet har den globala utvecklingspolitiken arbetat mot de så kallade Millenniemålen, som fokuserar på att bekämpa fattigdom världen över. I september 2015 bestämde en internationell konferens att dessa mål skulle ersättas med de nya Globala målen för hållbar utveckling. Sida Research tittar närmare på vad de sjutton nya målen innebär.
De nya utvecklingsmålen tar ett bredare grepp. Medan Millenniemålen har haft ett tämligen snävt fokus på att bekämpa den svåraste fattigdomen i de allra fattigaste länderna, omfattar de Globala målen för hållbar utveckling insatser på flera olika områden för att bekämpa all form av fattigdom, överallt. Därför är de också universella och ska gälla lika för såväl rika som fattiga länder. Stor vikt fästs vid jämställdhetsfrågor och, kanske framförallt, frågor om miljö och hållbarhet. Arbetet mot klimatförändringar ska sätta forskning i fokus och bromsa miljöförstöringen. Som Sida Research visar kommer det bli ett svårt uppdrag, men också helt och hållet nödvändigt.

Ännu lever mer än en miljard människor på mindre än 1,25 amerikanska dollar om dagen, det vill säga i extrem inkomstfattigdom. Det är en levnadssituation som utmärks av en svårighet att tillgodose grundläggande mänskliga behov vad gäller näring, dricksvatten eller hygien, för att nämna bara några saker som Sida Research tar upp. Millenniemålen har bidragit till att minska antalet människor som lever i extrem fattigdom, men minskningen har till stor del varit begränsad till ett fåtal länder. Mer måste göras. Sida Research har samlat information om vad fattigdom innebär i dagsläget och vad som måste göras för att få bukt med den.

Vad Sida gör

Sida har mer än 700 anställda baserade både i Sverige och utomlands. Deras jobb är att fördela pengarna i biståndsbudgeten enligt de riktlinjer som dragits upp av riksdagen. Framförallt handlar det om att se till att Sveriges politik för global utveckling (PGU) genomförs inom tre områden: fattigdomsbekämpning genom förbättrade levnadsvillkor för människor i utvecklingsländer, arbete för politiska reformer i Östeuropa och humanitär nödhjälp vid naturkatastrofer. Sida Research går i mer detalj in på hur detta arbete ser ut i praktiken. Med vilka lokala aktörer arbetar Sida? Hur fungerar det samarbetet, och ger det resultat som ligger i linje med målen som satts upp? För Sida Research är det också av intresse att undersöka Sidas ekonomiska förehavanden, för att se hur svenska skattepengar används världen över.
2016 ligger den svenska biståndsbudgeten på ungefär 43 miljarder kronor, vilket motsvarar 1,4 procent av Sveriges bruttonationalindex. I praktiken går dock mindre pengar än så till det internationella biståndet. Anledningen till detta stavas flyktingkrisen. För att klara av det ovanligt höga antalet ansökningar om asyl som nyligen ställts i Sverige har man använt sig av medel från biståndsbudgeten. Detta har varit ett kontroversiellt beslut. Enligt vissa betraktare är det även på längre sikt ett kontraproduktivt beslut: ju värre ställt det blir i omvärlden när biståndspengar försvinner, kommer desto fler människor bli tvungna att söka sig till Sverige eller andra länder i EU. På Sida Research kan man lära sig mer om vad som ledde till beslutet och hur debatten har gått i media och offentlighet.

Fungerar svenskt bistånd?

Global utveckling är en brännande het fråga, inte minst nu efter att de Globala målen för hållbar utveckling introducerats. Arbetet för en mer rättvis värld utan fattigdom kommer att fortsätta. Vi kan vara säkra på att Sverige kommer fortsätta spela en viktig roll i det arbetet. Sverige och Sida har länge gjort mycket för att förbättra villkoren för världens allra fattigaste människor, genom ett arbete som sker på många fronter samtidigt. Med det sagt tål den svenska biståndspolitiken en kritisk granskning, bland annat gällande huruvida den utsatta biståndsbudgeten faktiskt går till de avsedda ändamålen. På Sida Research kommer vi ta itu med dessa frågor och undersöka hur det svenska biståndet verkligen fungerar – och om det fungerar.