Allt om Yogyakartaprinciperna

Yogyakartaprinciperna består av ett flertal internationella principer som handlar om att skydda människors rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Principerna berör med andra ord homo- och bisexuella samt transpersoners rättigheter att behandlas jämlikt, och man strävar efter att förebygga hemlöshet, hedersmord och ickehuman behandling i fängelser som kan uppstå i större utsträckning bland dessa grupper. Yogyakartaprinciperna grundlades efter att Louise Arbour väckte frågan med hänvisning till framför allt internationell rätt och folkrätten. Beslutet med principerna tog man på Gadjah Mada University på ön Java i Indonesien tillsammans med den Internationella Juristkommissionen och ett flertal människorättsexperter från olika länder i november år 2006.

Yogyakartaprinciperna syftar till att belysa alla människors lika värde

Yogyakartaprinciperna och deras syfte

Yogyakartaprinciperna består av hela 29 olika punkter som togs fram av människorättsexperterna utifrån flera rekommendationer till bland annat regeringar, FN och civilsamhället. Namnet på principerna kommer från den minsta provinsen Yogyakarta på Java i Indonesien. Några av de välkända namn som har skrivit på principerna är Mary Robinson, Martin Scheinin, Manfred Nowak samt Wan Yanhai. Principerna hade som syfte att bli riktlinjer för mänskliga rättigheter på en global nivå – vilket de även lyckats bli till mångas glädje inom den människorättsliga sfären.
Principerna syftar även till att skjuta över ansvaret till världens regeringar vad gäller att säkerställa att alla människor behandlas lika, oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Principerna tar upp att varje enskilt land är skyldigt att implementera och efterleva de mänskliga rättigheterna. Yogyakartaprinciperna heter egentligen ”The Yogyakarta Principles on the Application of International Human Rights Law in relation to Sexual Orientation and Gender Identity” på engelska, vilket är språket de skrevs på. År 2010 tog Integrations- och Jämställdhetsdepartementet fram en översättning av principerna på svenska, som finns att ladda ned kostnadsfritt på den svenska regeringens hemsida bland annat.

Tillämpningen i Sverige

I Sverige är Yogyakartaprinciperna grundpelare för RFSL:s arbete och värderingar vad gäller hbtq-personers rättigheter. Man hänvisar till principerna för att hävda alla människors lika värde, behandling och rättigheter – oavsett vad de har för sexuell läggning eller vilket kön de anses tillhöra. RFSL arbetar även internationellt med dessa frågor och åberopar även då principerna och deras betydelse. I de fall då man inom RFSL ansett att ett land inte lever upp till riktlinjerna har man kunnat hävda att landet bryter mot internationella, mänskliga rättigheter – vilket skapat debatter om större frågor så som huruvida landet ens är demokratiskt eller ej.
Några av punkterna i Yogyakartaprinciperna berör rätten till liv, personlig säkerhet, privatliv, en rättvis rättegång, arbete, utbildning, hälsa och fri rörlighet. Dessa saker kan tyckas vara självklara, i alla fall i ett land som Sverige, men är väldigt långt ifrån självklara i många länder i världen. I de fall där det till och med finns lagar och förordningar brister tillämpningen av desamma ofta och nya studier visar varje år att människor diskrimineras på olika sätt på grund av sexuell läggning eller könsidentitet – även i Sverige.

Yogyakartaprinciperna – en viktig landvinning

Att alla människor ska behandlas lika, ha samma rättigheter och skyldigheter och få leva ifred utan hot, våld eller diskriminering borde vara självklart i dagens samhälle. Tyvärr ser inte världen ut så. Exakt vilka effekter som Yogyakartaprinciperna har fått är svårt att säga, men att de påverkat både nationell och internationell debatt vad gäller mänskliga rättigheter är ett faktum. Sedan de antogs 2006 har allt från regeringar och organisationer till enskilda politiker, debattörer och journalister kunnat åberopa principerna och sätta press på de länder som inte efterlever de mänskliga rättigheterna!