Svenska biståndsorganisationer och deras arbete

Svenska biståndsorganisationer är en skara offentligt och privat finansierade organisationer som arbetar inom och utanför Sverige för att främja utveckling och lindra skador efter katastrofer med så kallad nödhjälp. Våra biståndsorganisationer är aktiva på många platser världen. Det svenska biståndsarbetet rör allt från det vi ofta relaterar till bistånd, som att bygga skolor och dela ut mat, men även mer komplexa verksamheter såsom att främja kvinnligt företagande eller stärka demokratin i utvecklingsländer. Stora delar av det svenska biståndet finansieras av statliga SIDA vilket innebär att det finns en statlig strategi och värdegrund som avgör vilka projekt och organisationer som tilldelas pengar.

Biståndsorganisationer i flera varianter

Biståndsorganisationer i Sverige är en varierad skara organisationer. Många vilar på en kristen grund, likt Diakonia, Hoppets stjärna och Svenska kyrkans internationella arbete. Biståndsarbetet är därför starkt förknippat med den kristna tron där varje människa ska ha ett okränkbart värde. Det kristna världssamfundet utgör ett brett kontaktnät av kyrkor och kristna organisationer som de svenska kyrkorna samarbetar med i sina projekt. Detta innebär däremot inte att biståndet endast riktas mot kristna grupperingar eller nationer utan ambitionen hos exempelvis Svenska kyrkans internationella arbete är att deras biståndsarbete ska utföras där det behövs, oavsett mottagarnas religiösa åskådning.

Biståndsorganisationer hjälper flyktingar
Även icke uttalat kristna eller religiöst knutna organisationer arbetar med övertygelsen om människans okränkbara värde som grund. Exempel på biståndsorganisationer i denna kategori är Läkare utan gränser samt Rädda Barnen. Många organisationer arbetar med långsiktigt utvecklingsarbete medan en organisation likt Läkare utan gränser strävar mot att förse människor med vård på plats i akut drabbade områden. Många organisationer får stöd från den svenska staten via SIDA men en betydande del kommer från privat finansiering där enskilda personer ger pengar via till exempel insamlingar såsom Radiohjälpen.

Var svenska biståndsorganisationer befinner sig

De allra flesta svenska biståndsorganisationer bedriver sin biståndsverksamhet i Afrika söder om Sahara. Flera insatser och projekt som stöds i denna region är relaterade till konfliktförebyggande och fredslösning samt arbete med mänskliga rättigheter, jämlikhet och fattigdomsbekämpning. Afrika är en kontinent rik på naturresurser och med en ung och växande befolkning. Det svenska biståndets syfte i den här delen av världen är att komma till bukt med just fattigdomen. Organisationen Diakonia beskriver sitt arbete i Afrika som ett arbete för att förändra de strukturer som bidrar till den utbredda fattigdomen på kontinenten.
Det land i världen som i dagsläget mottar störst bistånd från Sverige är dock Afghanistan. En av många biståndsorganisationer som arbetat på plats i landet är den Svenska Afghanistankommittén. Organisationen har funnits i landet i över 30 år och arbetar med särskild inriktning mot kvinnor, barn och människor med olika former av funktionsnedsättning. Allt biståndsarbete är dock inte internationellt, en stor del av den svenska biståndsbudgeten går till insatser hemma i Sverige. Flyktingkostnader är den absolut största ekonomiska posten i det man skulle kunna kalla det inhemska biståndet.

Det svenska biståndet är världsledande

I Sverige finns en stor vilja och lång tradition av att hjälpa och vårt land har länge rankats i toppen av världens länder när det kommer till biståndsarbete. Många svenska biståndsorganisationer är knutna till kristna samfund som Svenska Kyrkan eller är förgreningar av internationella organisationer såsom Läkare utan gränser och Rädda barnen. De allra flesta insatser äger i dagsläget rum i Afrika söder om Sahara men den pågående konflikten i Syrien och Mellanöstern har under senare år gjort att en allt större del av det akuta biståndet riktas mot denna region.